Αναζήτηση:
English
Περιβαλλοντική συνείδηση

περισσότερα
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμοί, Αποτελέσματα Χρήσης, Μεταβολές Καθαρής Θέσης, Ταμειακές Ροές

περισσότερα
Εταιρική Παρουσίαση

περισσότερα
Όμιλος

Profile
Η εταιρία Δίας Α.Ε ιδρύθηκε το 1992 και μέσω μιας σειράς εξαγορών...
περισσότερα
Ιστορικό
1992: Ίδρυση της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε...
περισσότερα
Διοικητικό Συμβούλιο
θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30/06/2014...
περισσότερα
Δομή Ομίλου
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε...
περισσότερα
Ανθρώπινο Δυναμικό
Ο Όμιλος αναγνωρίζει το ανθρώπινο δυναμικό, ως βασικό παράγοντα...
περισσότερα
Στατιστικά Κλάδου
Ο κλάδος στην Μεσόγειο, O Ελληνικός Κλάδος...
περισσότερα