Αναζήτηση:
English
Συσκευαστικά κέντρα

Η σωστή συσκευαστική μεθοδολογία προστατεύει το ψάρια από τυχόν αλλοιώσεις ενώ συγχρόνως επιμηκύνει προσδόκιμο χρόνο κατανάλωσης τους. Ο Δίας λειτούργει 8 σύγχρονα και πιστοποιημένα συσκευαστικά κέντρα, με εξοπλισμό και μεθοδολογία που προσφέρουν εγγύηση υψηλής ποιότητας, σε όλα τα παραδιδόμενα προϊόντα.

 

[Ιχθυογενετικοί σταθμοί] [Μονάδες Πάχυνσης] [Μονάδα επεξεργασίας] [Συσκευαστικά κέντρα ] [Κέντρα διανομής]