Αναζήτηση:
English
Περιβαλλοντική συνείδηση

περισσότερα
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

περισσότερα
Εταιρική Παρουσίαση

περισσότερα
Διοικητικό Συμβούλιο

 

Anita Subba Hamilton (Εκτελεστικό Μέλος)

Vadim Dubrovin (Εκτελεστικό Μέλος)

Olga Novikova (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Αντώνιος Γιαννόπαπας (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Μιχαήλ Ζαχαριάδης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Παναγιώτης Αγρίμης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

[Profile] [Ιστορικό] [Διοικητικό Συμβούλιο] [Δομή Ομίλου] [Ανθρώπινο Δυναμικό] [Στατιστικά Κλάδου]