Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
Αναλυτικά Στοιχεία & Επικοινωνία

Επικοινωνία Ι.R.: Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων
Αγγελική Αιβαλιώτη, T: +30 210 5517900, e-mail: mailto:ageliki.aivalioti@diassa.gr

Μετοχή

περισσότερα
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

περισσότερα
Οικονομικά Αποτελέσματα

περισσότερα
Ενημέρωση Μετόχων

περισσότερα
Εταιρικές Ανακοινώσεις

περισσότερα
Εταιρική Παρουσίαση

περισσότερα