Αναζήτηση:
English
2014
2014
Εταιρικές Ανακοινώσεις

19/12/2014
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12/01/2015
19/12/2014
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
19/12/2014
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
19/12/2014
Σχέδιο αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12/01/2015
15/10/2014
Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Ν.3588/2007
02/10/2014
Γνωστοποίηση Αλλαγής ΔΣ
11/06/2014
Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Ν.3588/2007
31/03/2014
Ανακοίνωση για τη μη Δημοσίευση Οικονομικής 'Εκθεσης Χρήσης 2013
27/03/2014
Ανακοίνωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου
27/03/2014
Γνωστοποίηση Παραίτησης Μελών Δ.Σ.
27/03/2014
Μελλοντικές κινήσεις της ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.
26/03/2014
Ανακοίνωση σχετικά με σχολιασμό δημοσιευμάτων του τύπου
12/02/2014
Ανακοίνωση σχετικά με σχολιασμό δημοσιευμάτων τύπου
06/02/2014
Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης ΔΣ
30/01/2014
Εκδίκαση Αίτησης Υπαγωγής στο άρθρο 99
22/01/2014
Εξελίξεις στη διαδικασία συγχώνευσης με την ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. και παροχή διευκρινίσεων
21/01/2014
Εξελίξεις στη διαδικασία συγχώνευσης με την ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.