Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
2010
2010
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

31/12/2010
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
30/12/2010
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
22/11/2010
Ανάκληση γνωστοποίησης σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
17/11/2010
Ανάκληση γνωστοποίησης σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
15/11/2010
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
15/11/2010
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
15/10/2010
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
13/07/2010
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
12/07/2010
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
09/07/2010
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
09/07/2010
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
21/06/2010
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
04/05/2010
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Η
03/02/2010
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Η
25/01/2010
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
22/01/2010
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Η

Δελτία Τύπου

07/07/2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ομολογιακό Δάνειο
30/06/2010
Δελτίο Τύπου - Ομολογιακό Δάνειο
11/01/2010
Ανακοίνωση για συμμετοχή στο ODDO MIDCAP Roadshow

Εταιρικές Ανακοινώσεις

31/12/2010
Ανακοίνωση Τροποποίησης του άρθρου 2 του Καταστατικού
31/12/2010
Μετοχικό Κεφάλαιο της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
24/12/2010
Εισαγωγή Μετοχών Από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Μετά Από Μετατροπή Ομολογιών Σε Μετοχές
23/12/2010
Απόφαση συγχώνευσης με απορρόφηση 100% των θυγατρικών MΕΡΚΟΣ-ΣΠΑΡΦΙΣ
21/12/2010
Ανακοίνωση έγκρισης συγχώνευσης με θυγατρικές
10/12/2010
Πρόσκληση 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05/01/2011
10/12/2010
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
10/12/2010
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
10/12/2010
Σχέδιο Αποφάσεων
03/12/2010
Ανακοίνωση έγκρισης συγχώνευσης με θυγατρικές
18/11/2010
Ανακοίνωση Τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού
18/11/2010
Πληροφοριακό Έντυπο για την εξαγορά της ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε.
10/11/2010
Μετατροπή ΜΟΔ
05/11/2010
Εξαγορά ποσοστού 49% της εταιρείας ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε
21/10/2010
Ανακοίνωση έγκρισης συγχώνευσης με θυγατρικές
23/07/2010
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
22/07/2010
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας
06/07/2010
Έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.10 του Κ.Ν. 2190/1920
02/07/2010
Απόφαση συγχώνευσης με απορρόφηση 100% της θυγατρικής MARE NOSTRUM.
02/07/2010
Πρόσκληση 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 23/07/2010
25/06/2010
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
03/06/2010
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25/06/2010
28/05/2010
Εξαγορά ποσοστού 49% της εταιρείας MARE NOSTRUM
14/04/2010
Ολοκλήρωση εκποίησης αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων
01/04/2010
Εξαγορά ποσοστού 1% της εταιρείας ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΚΑ ΙΙ – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και απόφαση συγχώνευσης με απορρόφηση 100% θυγατρικών της.
30/03/2010
Ανακοίνωση περί εκποίησης αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων
23/03/2010
Εξαγορά ποσοστού 99% της εταιρείας ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΚΑ ΙΙ – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
04/03/2010
Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου
25/01/2010
Ανακοίνωση απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση 100% θυγατρικών της.