Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
Μετοχική Σύνθεση

 Tethys Ocean BV Στέλιος Πιτάκας  Ελεύθερη Διασπορά
85,86%  8,52% 5,62%