Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
Μετοχή
Δίας Vs ΓΔ 12 μήνες (Ιανουάριος 2012 - Δεκέμβριος 2012)

Κλάδος:
Τρόφιμα & Ποτά - Γεωργία & Αλιεία
Σύμβολο διαπραγματευσης X.A: ΔΙΧΘ
Σύμβολο διαπραγματευσης Reuters: DIXr.AT
Σύμβολο διαπραγματευσης Bloomberg: DIFF GA
Κατηγορία: FTSE/ASE μεσαίας και μικρής κεφ/σης
Αρ. Μετοχών: 30.159.583
07/12/12 Mkt Cap EUR 18 mn